English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Rekrutacja

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego  stopnia, rozpoczynające się od roku akademickiego 2016/2017, na następujących kierunkach studiów:

      TECHNOLOGIA  ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

      Studia pierwszego stopnia (od semestru zimowego)

Studia drugiego stopnia (studia niestacjonarne od semestru zimowego, stacjonarne od semestru letniego)

   DIETETYKA

     Studia pierwszego stopnia

     Studia drugiego stopnia

       TOWAROZNAWSTWO

       Studia pierwszego stopnia

ANALITYKA ŻYWNOŚCI

Studia drugiego stopnia (studia stacjonarne od semestru letniego)

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia reguluje Uchwała nr 268/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2016/2017 oraz Zarządzenie nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz  jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017.

 

Zasady rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie Uchwały nr 269/2015  Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 maja 2015  roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2016/2017 

Uzupełnienie limitu na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  następuje na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez radę wydziału (sprawdzane efekty kształcenia). Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu za kierunki pokrewne w roku akademickim 2016/2017 uznaje się następujące kierunki studiów:

Uzupełnienie limitu na kierunek Dietetyka odbędzie się na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez radę wydziału (sprawdzane efekty kształcenia). Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu za kierunki pokrewne w roku akademickim 2016/2017 uznaje się następujące kierunki studiów:

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek Analityka żywności, prowadzony na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

- Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną.

- Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe wygenerowane przez system - rejestracji elektronicznej.

- Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

- Uruchomienie studiów na kierunku jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 20 osób. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej.

- Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaje podana do publicznej wiadomosci lista kandydatów przyjętych na I rok studiów decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.

- Kwalifikacja na specjalnosć i/lub specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.

- Na kierunku Dietetyka kwalifikacja na moduł następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w oparciu o srednią ze studiów I stopnia.

- Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

Uchwały i Zarządzenia

Dla studiów I stopnia:
Dla studiów II stopnia:

Więcej informacji o zasadach postępowania rekrutacyjnego i harmonogramie czynności rekrutacyjnych można znaleźć na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego (portal kandydata):

http://rekrutacja.puls.edu.pl

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna WNoZiZ (działa w okresie rekrutacji)  – tel. kom. 507 927 256
 

ZAPRASZAMY!!!

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design