English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Rekrutacja

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynające się od roku akademickiego 2017/2018 i 2018/2019, na następujących kierunkach studiów:

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru zimowego)

Studia drugiego stopnia (niestacjonarne od semestru zimowego, stacjonarne od semestru letniego)

DIETETYKA

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru zimowego)

Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru zimowego)

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne, od semestru zimowego)

Możliwe jest kontynuowanie nauki na wyższym poziomie kształcenia poprzez podjęcie studiów magisterskich, np. na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

 

ANALITYKA ŻYWNOŚCI

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, od semestru letniego)

Dla kandydatów z tytułem licencjata studia trwają 4 semestry, w tym jeden semestr jest uzupełniającym (tzw. „0”), wypełniony głównie przedmiotami o charakterze inżynierskim, rozpoczynający się od semestru zimowego (rekrutację prowadzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

 

 

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia reguluje Uchwała nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2018/2019 oraz Zarządzenie nr .../2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia ... 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz  jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019.

 

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone są w Uchwale nr 380/2016  Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018 oraz w Uchwale nr 90/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019.

Technologia żywności i żywienie człowieka

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

Kwalifikacja na specjalizację magisterską nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.

 

Dietetyka

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wyników egzaminu wstępnego w formie testu w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału (sprawdzane efekty kształcenia). 

Kwalifikacja na moduł nastąpi po przyjęciu na studia, pod koniec I semestru studiów, w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego.

 

Analityka żywności

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wyników rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją złożoną z przedstawicieli wydziałów prowadzących kierunek, weryfikującej efekty kształcenia określone przez Radę Wydziału (sprawdzane efekty kształcenia). Przyjęcie kandydatów nastąpi w ramach limitu miejsc, zgodnie z rankingiem.

 

 

Ważne uwagi dla wszystkich kandydatów

 

Uchwały i Zarządzenia

 

Więcej informacji o zasadach postępowania rekrutacyjnego i harmonogramie czynności rekrutacyjnych można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Przyrodniczego (portal Kandydat): http://rekrutacja.puls.edu.pl

 

Kontakt: Komisja Rekrutacyjna WNoZiZ (działa w okresie rekrutacji)  – tel. kom. 507 927 256

 

ZAPRASZAMY!

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design