English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia niestacjonarne II stopnia

Program studiów dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia niestacjonarne II stopnia:

Oświadczenia

Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

  • Egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony dla Dziekanatu (do dokumentacji przebiegu studiów) powinien być napisany czcionką Times New Roman 12pt, z odstępem 1,5, marginesami 4cm - lewy, 1,5 cm - prawy, 3 cm - górny i dolny (tekst podstawowy) i wydrukowany dwustronnie. Oprawa pracy powinna być miękka i klejona.
  • Strona tytułowa pracy powinna być zgodna ze wzorem strony tytułowej (do pobrania ze strony Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu).
  • Na początku głównego tekstu pracy należy umieścić streszczenie w języku polskim i języku angielskim zgodnie z wzorem streszczenia (do pobrania ze strony Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu).
  • Ostatnia strona pracy dyplomowej powinnazawierać oświadczenia (do pobrania ze strony Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu). Oświadczenia należy wypełnić i podpisać we wskazanych miejscach.
  • Do wersji drukowanej pracy należy załączyć odpowiednio opisaną markerem płytę CD (imię i nazwisko, kierunek studiów, nr albumu) zawierającą pełen tekst pracy dyplomowej. Zapis na płytę powinien być dokonany w formacie uniemożliwiającym dokonanie poprawek ("tylko do odczytu").
  • Pracę dyplomową należy złożyć w terminie określonym przez Dziekana.
  • Osoby, które nie złożą pracy magisterskiej we wskazanym terminie lub zaopiniowanego przez promotora podania do Dziekana, z prośbą o przesunięcie terminu złożenia pracy mogą zostać skreślone z listy studentów.

 

Wszystkie kwestie  dotyczące pracy dyplomowej i ukończenia studiów regulują zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego przyjętego Uchwałą nr 251/2015 Senatu UP z dnia 29 kweitnia 2015 roku.

Do pobrania:

Kartę pracy dyplomowej oraz kartę recenzji należy drukować dwustronnie.

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design